De rol van verkeerskundige anno 2024

Mobiliteit: iedereen heeft er dagelijks mee te maken. Of het nu gaat om woon-werkverkeer, vakanties, boodschappen doen of het transporteren van goederen: duurzame, toegankelijke en veilige verkeerssystemen zijn ontzettend belangrijk. Verkeerskundigen spelen een sleutelrol in het ontwikkelen, ontwerpen, beheren en stimuleren van deze systemen. Zo zorgen zij mede voor een veilige samenleving.  

Benieuwd naar wat het werk van verkeerskundige precies inhoudt? Dat lees je in dit artikel. Aan bod komen de taken en verantwoordelijkheden van verkeerskundigen, hun impact op de maatschappij, de uitdagingen waarmee ze te maken krijgen en de toekomst van dit vakgebied.

444 Gemeente Barneveld - Mobypeople-2

Wat is een verkeerskundige?

Een verkeerskundige bepaalt hoe de paden en wegen lopen, hoe deze eruit zien, waar kruisingen komen en hoe die zijn vormgegeven. Maar ook welk voertuig kiezen mensen en kunnen we stimuleren om de fiets meer te gebruiken? Hoe kunnen we het aantal verkeersongevallen verminderen?

Verkeerskundigen zijn inzetbaar op verschillende plekken. Zo zijn ze vaak te vinden bij overheidsinstellingen zoals Rijkswaterstaat, waar ze werken aan de verkeersveiligheid en doorstroming op het hoofdwegennet. Ook bij provincies werken verkeerskundigen aan het provinciale wegennet gericht op bereikbaarheid en verkeersveiligheid, het openbaar vervoersnetwerk, het fietsnetwerk, stimuleringsregelingen voor mobiliteitsgedrag en verkeerseducatie. Bij gemeenten zijn verkeerskundigen ook onmisbaar; hier richten ze zich op lokale verkeersstromen, verkeersveiligheid, stedelijke mobiliteitsprojecten, inrichting van de openbare paden en wegen bij nieuwbouwplannen, fietsbeleid, voetgangersbeleid, parkeerbeleid en verkeerseducatie. 

Daarnaast bieden ingenieurs- en adviesbureaus kansen voor verkeerskundigen om hun expertise in te zetten op een verscheidenheid aan projecten, variërend van infrastructurele ontwikkelingen tot verkeersanalyse en -advies. Onderzoeksinstituten zijn eveneens belangrijke werkgevers, waar verkeerskundigen bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe verkeersmanagementstrategieën. En OV-bedrijven zoals Prorail, NS, Arriva, Connexion, GVB, RET, enz, zijn werkgevers van Verkeerskundigen.

Detachering of op vaste basis?

Verkeerskundigen werken direct voor een organisatie of worden gedetacheerd. Kies je voor detachering dan kan je rekenen op afwisseling, ondersteuning door het bedrijf dat je bij opdrachten inzet, kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen met andere gedetacheerden. En jij brengt een frisse blik in de organisatie waar jij gedetacheerd wordt.

Opleiding

De opleidingsroute voor verkeerskundigen begint doorgaans met een bacheloropleiding in een relevant veld. Wij zien bijvoorbeeld veel studenten met een opleiding zoals verkeerskunde, urban design of ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit instromen in het vak. Studenten krijgen daar een stevige basis in onderwerpen gerelateerd aan verkeerstechniek, stadsplanning en mobiliteitsmanagement. Vervolgens kiezen velen voor een gespecialiseerde masteropleiding in verkeerskunde of mobiliteitswetenschappen, die dieper ingaat op complexe vraagstukken zoals verkeersstromen, duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid. 

Pauline Schoterman over haar frisse blik uit de schoolbanken: “Op school heb ik geleerd om eerst de focus te leggen op wandelaars en fietsers en pas daarna op het autoverkeer. Dat is echt iets van mijn generatie. Oudere collega’s denken vaak nog andersom.” Lees hier het hele artikel.

Taken en verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden van verkeerskundigen zijn divers en omvatten:

 1. Onderzoek en analyse

Verkeerskundigen besteden een aanzienlijk deel van hun tijd aan onderzoek en analyse. Dit is de basis van hun werk en belangrijk om de oorzaken van verkeersproblemen te begrijpen en effectieve oplossingen te ontwikkelen.

Het doel van onderzoek en analyse is om de oorzaken van verkeersproblemen te begrijpen en op basis daarvan effectieve oplossingen te ontwikkelen. Veel mensen hebben bijvoorbeeld wel een gevoel van verkeers(on)veiligheid. Door te zoeken naar objectieve indicatoren kan dat gevoel verklaard worden. Dat geeft aanknopingspunten om de situatie te verbeteren.

Verkeersstromen analyseren

Verkeerskundigen bestuderen hoe mensen en voertuigen zich verplaatsen in een verkeerssysteem. Dit doen ze door middel van observaties, metingen en modellering. Ze analyseren data over verkeersvolumes, snelheden, reistijden en routes. 

Knelpunten identificeren

Door verkeersstromen te analyseren, kunnen knelpunten in het verkeerssysteem worden gesignaleerd. Dit zijn punten waar congestie, vertragingen of ongevallen regelmatig voorkomen. Knelpunten kunnen diverse oorzaken hebben, zoals te veel verkeer op een te kleine weg, onjuiste bebording of slecht getimede verkeerslichten. Zo kunnen ze ook voorspellen wat de consequenties zijn van het (tijdelijk) weghalen, aanpassen of aanleggen van een weg.

Data verzamelen

Om verkeersstromen te analyseren en knelpunten te identificeren, verzamelen verkeerskundigen data uit verschillende bronnen. Dit kan data zijn van:

 • Verkeerscamera’s;
 • Detectoren in de weg;
 • Verkeersongevalgegevens;
 • Gps-data van voertuigen; en
 • Enquêtes onder weggebruikers

Verkeerskundigen analyseren deze data met behulp van modellen en richtlijnen.

 1. Ontwerp en planning

Verkeerskundigen richten zich niet alleen op onderzoek en analyse, maar zetten de uitkomsten daarvan ook om in ontwerp en planning. Dit omvat het ontwerpen van wegen, fietspaden, openbaar vervoer en andere verkeersgerelateerde voorzieningen.

Veiligheid

Veiligheid staat voorop bij het ontwerpen van infrastructuur. Verkeerskundigen nemen diverse maatregelen om de veiligheid te vergroten, zoals:

 • Het scheiden van verkeersstromen (bijvoorbeeld door fietspaden te creëren);
 • Duidelijke bebording en markering;
 • Veilige kruispunten en rotondes; en
 • Verkeersdrempels en andere snelheidsremmende maatregelen.

Betrouwbare reistijd en duurzame en inclusieve verplaatsingen

Verkeerskundigen streven ernaar om infrastructuur te ontwerpen die congestie en files vermindert en reistijden verkort. Of om files te verplaatsen naar plekken waar het minder overlast geeft. Dit kan door:

 • Slimme verkeerslichten te plaatsen;
 • verbindingen af te sluiten;
 • Openbaar vervoer te verbeteren; en
 • Duurzame mobiliteitsoplossingen te stimuleren, zoals fietsen en carpoolen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijke – en steeds belangrijkere – pijler in het ontwerp van infrastructuur. Verkeerskundigen streven naar:

 • Het verminderen van de CO₂-uitstoot door groene mobiliteit te bevorderen;
 • Het gebruik van duurzame materialen; en
 • Het ontwerpen van infrastructuur die bestand is tegen hogere temperaturen en andere ontwikkelingen als gevolg van klimaatverandering.

Toekomstgericht ontwerpen

Verkeerskundigen houden rekening met de toekomstige mobiliteitsbehoeften bij het ontwerpen van infrastructuur. Denk aan de hiervoor genoemde klimaatveranderingen, maar ook aan nieuwe technologieën, zoals autonoom rijden en connected cars. Verkeerskundigen ontwerpen infrastructuur die flexibel is en rekening houdt met klimatologische en technologische ontwikkelingen in de toekomst.

 1. Implementatie en beheer

Verkeerskundigen zijn daarnaast betrokken bij de implementatie en het beheer van verkeerssystemen. Dit omvat diverse taken:

Verkeersmanagementsystemen implementeren

Verkeersmanagementsystemen (VMS) worden gebruikt om verkeersstromen te optimaliseren en congestie te verminderen. Verkeerskundigen implementeren VMS, zoals:

 • Verkeerslichten;
 • Dynamische route-informatiepanelen; en
 • Snelheidscontrolesystemen

Verkeerslichten en bebording optimaliseren

Verkeerslichten en bebording spelen natuurlijk een belangrijke rol in het regelen van verkeersstromen. Verkeerskundigen optimaliseren de timing van verkeerslichten en de plaatsing van bebording om de veiligheid en efficiëntie te vergroten.

Onderhoudswerkzaamheden coördineren

Om de infrastructuur in goede staat te houden, zijn regelmatige onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk. Verkeerskundigen coördineren deze werkzaamheden, zodat ze zo min mogelijk hinder veroorzaken voor weggebruikers.

Beheer van verkeersveiligheid

Verkeerskundigen monitoren de verkeersveiligheid en nemen maatregelen om ongevallen te voorkomen. Dit kan inhouden:

 • Het analyseren van ongevalsdata;
 • Het uitvoeren van veiligheidsaudits; en
 • Het implementeren van verkeersveiligheidscampagnes.

Data-analyse

Verkeerskundigen gebruiken tools voor data-analyse om de effectiviteit van verkeersmanagementsystemen te monitoren en te evalueren.

Samenwerking

Bij de implementatie en het beheer van verkeerssystemen werken verkeerskundigen samen met diverse stakeholders, zoals:

 • Wegbeheerders;
 • Aannemers;
 • Politie; en
 • Openbaar vervoerbedrijven.
 1. Advisering

Verkeerskundigen vervullen een belangrijke rol als adviseurs. Ze delen hun kennis en expertise met beleidsmakers en andere stakeholders over een breed scala aan verkeersgerelateerde onderwerpen. Denk aan:

Verkeersveiligheid

Verkeerskundigen adviseren over maatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen. Dit kan inhouden:

 • Adviseren over de inrichting van wegen;
 • Het ontwikkelen van verkeersveiligheidscampagnes; en
 • Het adviseren over wet- en regelgeving.

Mobiliteitsplannen

Verkeerskundigen dragen bij aan de ontwikkeling van mobiliteitsplannen voor steden en regio’s. Deze plannen richten zich op het optimaliseren van de bereikbaarheid en het verduurzamen van mobiliteit.

Duurzame transportstrategieën

Verkeerskundigen adviseren over de ontwikkeling en implementatie van duurzame transportstrategieën. Dit draait onder meer om:

 • Het stimuleren van het gebruik van fietsen en openbaar vervoer;
 • Het ontwikkelen van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen; en
 • Het adviseren over CO₂-reductiemaatregelen.

Stakeholdermanagement

Verkeerskundigen betrekken relevante stakeholders bij het adviseringsproces. Dit zorgt voor draagvlak voor de te nemen maatregelen.

Wetenschappelijke expertise

Verkeerskundigen baseren hun adviezen op wetenschappelijke expertise en gedegen onderzoek. Dit zorgt voor een objectieve en evidence-based benadering.

Impact van advisering

De adviezen van verkeerskundigen dragen bij aan een betere verkeersveiligheid, een efficiëntere mobiliteit en een duurzamere toekomst.

Voorbeelden waarover een verkeerskundige advies uitbrengt zijn:

De vaardigheden van een verkeerskundige: kennis en kunde in praktijk

Verkeerskundigen zijn meer dan technici. Naast een gedegen technische opleiding, beschikken ze over een brede waaier aan vaardigheden die hen in staat stellen om complexe verkeersproblemen aan te pakken. Hieronder zetten we er zes op een rij.

Analytische vaardigheden

Verkeerskundigen zijn in staat om complexe data te analyseren en te interpreteren. Dit is nodig om de oorzaken van verkeersproblemen te begrijpen en effectieve oplossingen te ontwikkelen.

Probleemoplossend vermogen

Verkeerskundigen zijn creatieve en kritische denkers die in staat zijn om innovatieve oplossingen te bedenken voor uiteenlopende verkeersproblemen.

Kennis van verkeerswetgeving en -theorie

Verkeerskundigen zijn goed op de hoogte van verkeerswetgeving en -theorie en weten hoe je deze in de praktijk toepast. Dit is van belang om te kunnen adviseren over beleid en om veilige en efficiënte infrastructuur te ontwerpen.

Communicatie- en presentatievaardigheden

Verkeerskundigen kunnen hun ideeën en analyses duidelijk en beknopt communiceren, zowel mondeling als schriftelijk. Ze zijn in staat om complexe concepten te presenteren aan een breed publiek, van beleidsmakers tot burgers.

Samenwerkingsverbanden

Verkeerskundigen werken vaak samen met andere professionals, zoals ingenieurs, stedenbouwkundigen en beleidsmakers. Ze zijn in staat om effectief te communiceren en samen te werken om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

De kracht van diversiteit

Naast de bovenstaande vaardigheden is diversiteit in de verkeerskunde belangrijk. Verkeerskundigen met verschillende achtergronden en perspectieven voegen ieder op hun beurt waardevolle inzichten en expertise toe aan het vakgebied – in welk soort organisatie ze dan ook werkzaam zijn.

De impact van verkeerskundigen: een betere samenleving door mobiliteit

Verkeerskundigen zijn onmisbaar in het creëren van een efficiënte, veilige en duurzame mobiliteit voor iedereen. Hun impact op de maatschappij is dan ook enorm.

Verkeersveiligheid verhogen

Verkeerskundigen dragen bij aan een significante vermindering van het aantal verkeersslachtoffers. Dit doen ze door:

 • Infrastructurele aanpassingen te ontwerpen die de veiligheid verhogen, zoals rotondes en gescheiden fietspaden;
 • Gerichte verkeersveiligheidscampagnes te ontwikkelen die gericht zijn op specifieke risicovolle gedragingen; en
 • Gerichte handhaving te adviseren en te implementeren op basis van data-analyse.

Lees hier het gesprek tussen Lennert Kuip en Marc Schenk van Mobycon over de ontwikkelingen als het gaat over verkeersveiligheid.

Efficiëntie van verkeerssystemen optimaliseren

Verkeerskundigen zorgen voor een vlotte en efficiënte doorgang van verkeer. Dit doen ze door:

 • Slimme mobiliteitsoplossingen te implementeren, zoals verkeersmanagementsystemen en adaptieve verkeerslichten;
 • Congestie te verminderen door middel van slimme infrastructuurontwerpen en gedragsbeïnvloeding; en
 • Reistijden te verkorten door optimalisatie van het openbaar vervoer en routeplanning.

Duurzame mobiliteit bevorderen

Verkeerskundigen dragen bij aan een schonere en duurzamere toekomst door:

 • Groene transport-alternatieven te stimuleren, zoals fietsen en elektrisch rijden;
 • Emissies te verminderen door middel van efficiëntere infrastructuur en schonere voertuigen; en
 • De impact op het milieu te minimaliseren door duurzame stedenbouw te bevorderen.

Dat het werk van verkeerskundigen ook daadwerkelijk tot betere resultaten leidt, blijkt bijvoorbeeld uit het volgende:

 • Het aantal verkeersdoden in Nederland is de afgelopen decennia fors gedaald, mede dankzij de inspanningen van verkeerskundigen;
 • Slimme mobiliteitsoplossingen, zoals spitsstroken en dynamische route-informatiepanelen, zorgen voor een vlottere doorgang van verkeer. Dat is beter voor het milieu en scheelt tijd voor alle betrokken verkeersdeelnemers; en
 • Het stimuleren van fietsen en elektrisch rijden draagt bij aan schonere lucht en een gezondere leefomgeving.

Innovatie in verkeerstechniek

Verkeerskunde is een dynamisch vakgebied dat voortdurend evolueert. Nieuwe technologieën, zoals autonoom rijden, connected cars en intelligente transportsystemen, gaan de manier waarop we ons verplaatsen mogelijk ingrijpend veranderen. Hier is ook een rol voor verkeerskundigen weggelegd, zowel als het gaat om het ontwikkelen als om het implementeren van deze innovaties. Het doen van data-analyse, het toepassen van artificial intelligence en het beschikken over kennis van cyberbeveiliging nemen daarmee toe.

Volgens kenniscoach Rik Oppedijk is de 100-dagen pitch een belangrijk instrument om intern frisse inzichten te delen: “Dit moment biedt de kans om nog frisse inzichten te delen die anders verloren kunnen gaan in de dagelijkse gang van zaken.” Lees hier meer over de 100-dagen pitch.

Duurzaamheid en milieu

Duurzaamheid is een belangrijke pijler in de hedendaagse verkeerskunde – net zoals in de rest van de maatschappij. Verkeerskundigen streven naar groene mobiliteit door:

 • De ontwikkeling van emissiearme en elektrische voertuigen te stimuleren;
 • Fietsinfrastructuur en voetgangersgebieden te promoten; en
 • Duurzame stedenbouw te bevorderen.

Uitdagingen en oplossingen

Verkeerskundigen worden geconfronteerd met diverse uitdagingen. Denk aan de volgende:

 • Toenemende verkeerscongestie: vooral in stedelijke gebieden is er een toenemende druk op de infrastructuur;
 • Verkeersonveiligheid: jaarlijks vallen er wereldwijd miljoenen verkeersdoden en -gewonden. Ook in Nederland overlijden er jaarlijks honderden personen als gevolg van een verkeersongeluk. Zo waren dat er 737 in 2022.
 • Klimaatverandering: de impact van transport op het milieu moet worden verminderd.

Verkeerskundigen ontwikkelen innovatieve oplossingen om deze uitdagingen aan te pakken. Slimme mobiliteitssystemen worden die ook wel genoemd. Zij hebben voornamelijk tot doel om verkeersstromen te optimaliseren en congestie te verminderen met gebruikmaking van technologie.

Blijven leren en ontwikkelen

Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, is het voor verkeerskundigen belangrijk om zich voortdurend bij te scholen en zich op andere manieren te laten informeren. Dit kan door middel van:

Juist omdat het vakgebied voortdurend in ontwikkeling is, biedt de functie verkeerskundige boeiende carrièrekansen voor professionals met de juiste vaardigheden en motivatie. Door veilige, efficiënte en duurzame verkeerssystemen te ontwikkelen en implementeren, lever je bovendien direct en indirect een waardevolle bijdrage aan de maatschappij.

Als je via Mobypeople als junior verkeerskundige aan de slag gaat, brengen wij je op weg via het kickstartprogramma voor een frisse start van jouw carrière. Daarnaast krijgen starters een kenniscoach toegewezen om kennis en ervaringen mee te delen. 

Simon Knüwer over het kickstartprogramma: “Ik vond het kickstartprogramma erg waardevol. Luisteren naar ervaringen van anderen geeft nieuwe inzichten, of iemand nu een werkgerelateerde of een persoonlijke casus inbrengt.” Lees hier over de dag van Simon.  

Ontdek de uitgebreide carrièremogelijkheden bij Mobypeople in de verkeerskunde

Ben je enthousiast over de dynamische wereld van de verkeerskunde en klaar om je carrière een vliegende start te geven? Bij Mobypeople openen we deuren naar ongekende carrièremogelijkheden binnen de verkeerskunde. Of je nu aan het begin staat van je professionele reis of al enige ervaring hebt, wij ondersteunen je bij elke stap. 
Ontdek hoe jij kunt groeien en bloeien in een omgeving die innovatie en ontwikkeling stimuleert. Neem vandaag nog contact op om meer te leren over jouw toekomst bij Mobypeople. Laten we samen de weg vooruit verkennen!

FAQ

1. Hoe word ik een verkeerskundige?

De meest gebruikelijke route is om een technische opleiding te volgen, zoals civiele techniek, transport, infrastructuur en logistiek of verkeerskunde op hbo- en/of wo-niveau.

2. Wat zijn de grootste uitdagingen in verkeerskunde vandaag?

De grootste uitdagingen zijn toenemende verkeerscongestie, verkeersonveiligheid en de impact van transport op het milieu.

3. Hoe blijven verkeerskundigen up-to-date met de nieuwste trends?

Verkeerskundigen kunnen op de hoogte blijven van de nieuwste trends door vakliteratuur te lezen, cursussen en workshops te volgen, deel te nemen aan vakverenigingen en congressen te bezoeken.

4. Wat zijn de carrièremogelijkheden voor verkeerskundigen?

Wat wij in de praktijk vaak zien is dat de meeste verkeerskundigen terecht komen bij diverse organisaties, zoals:

– Rijkswaterstaat;
– Provincies;
– Gemeenten;
– Ingenieursbureaus;
– Adviesbureaus; en
– Onderzoeksinstituten

5. Wat is het salaris van een verkeerskundige?

Het salaris van een verkeerskundige is afhankelijk van de opleiding, werkervaring en functie. Het gemiddelde salaris ligt tussen € 3.000 en € 5.000 bruto per maand.
Het werken als verkeerskundige bij Mobypeople biedt je de unieke kans om je kennis en vaardigheden in te zetten op manieren die een directe, positieve invloed hebben op de leefbaarheid van onze steden en wijken. Dankzij onze veelzijdige projecten krijg je de mogelijkheid om in diverse omgevingen ervaring op te doen, terwijl je tegelijkertijd jouw professionele vaardigheden verder ontwikkelt. 
Bij Mobypeople zijn we toegewijd aan jouw groei en bieden we volop kansen voor persoonlijke en carrièreontwikkeling. Samen zetten we stappen vooruit, in een baan die niet alleen uitdagend en verrijkend is, maar ook daadwerkelijk bijdraagt aan een betere samenleving.