Blog Het afstuderen van: Danique

Als starter heb je weinig ervaring, maar aan kennis geen gebrek. Alle studiekennis zit nog vers in je hoofd en tijdens het afstuderen ben je diep in een onderwerp gedoken. Die afstudeeronderwerpen blijken een mooi startpunt van een carrière als verkeerskundige. Daarom in deze rubriek aandacht voor afstudeeronderzoeken. Want die verdienen een groter podium dan die stoffige la waar ze doorgaans in verdwijnen.

Danique deed onderzoek naar gedragsverandering op het gebied van verkeer in Zuid-Nederland. Haar opdrachtgever was de Gemeente ‘s-Hertogenbosch. Hier vertelt ze daar meer over.

Tijdens mijn afstudeerperiode, het laatste half jaar van de vierjarige opleiding aan Breda University of Applied Science, heb ik me beziggehouden met het samenwerken aan het veranderen van mobiliteitsgedrag in Zuid-Nederland.

Bijvoorbeeld reizigers bewust maken van hun reisgedrag en een andere manier van reizen stimuleren. Denk hierbij aan spitsmijden, thuiswerken, een alternatieve vervoerswijze of route gebruiken.

Een breed, complex en daardoor zeer uitdagend onderwerp. Zowel samenwerken als gedragsverandering zijn onderwerpen die je vanuit veel perspectieven kan bekijken.
Daarnaast was het schaalniveau van de opdracht hoog. De regio Zuid-Nederland is een gebied dat je op diverse manieren kunt afbakenen.

Onderwerp afstudeeronderzoek

“Hoe kan Zuid-Nederland samenwerken aan gedragsverandering, met een focus op het benaderen van de reiziger?” 

Deze vraag stond centraal in mijn afstudeerscriptie. Om tot het antwoord te komen, heb ik verschillende stappen genomen: 

  • de huidige situatie in Zuid-Nederland in kaart gebracht
  • andere regionale samenwerkingsverbanden in de mobiliteitswereld geïnterviewd 
  • kansen en risico’s voor de samenwerking in Zuid-Nederland beschreven. 

Op basis van deze stappen heb ik een aantal toekomstscenario’s ontwikkeld. Die scenario’s heb ik getoetst in een expertpanel met deelnemers uit het Gedragsteam Structurele Gedragsverandering vanuit BrabantStad. Vanuit daar heb ik een aantal adviezen geformuleerd voor Zuid-Nederland.

We geven onze starters een zachte landing en een goede basis in de verkeerskundige wereld. De eerste stappen in het werkveld kunnen onwennig zijn. Dan kan extra begeleiding en een stevige achterban heel fijn zijn. Al onze startende verkeerskundigen volgen daarom het kickstart programma. Benieuwd wat dat inhoudt? Lees dan hier verder.

Resultaten afstudeeronderzoek

Verschillende organisaties houden zich al bezig met mobiliteitsgedrag in Zuid-Nederland. Echter is dit vaak gericht op een bepaalde doelgroep of een bepaald thema. Het combineren van thema’s, zoals fietsstimulering en werkgeversaanpak, blijkt zeer effectief te zijn bij het structureel veranderen van verplaatsingsgedrag.

Uit de ervaringen van de geïnterviewde samenwerkingsverbanden komt naar voren dat organisaties elkaar kunnen versterken in hun acties en campagnes. Het is belangrijk om een gezamenlijk belang te vinden. Daarbinnen kunnen individuele belangen van een organisatie breder zijn dan het gezamenlijke belang. Ook kan data- en kennisuitwisseling een steeds grotere rol krijgen bij de advisering en inzet van maatregelen. Bijvoorbeeld door op verschillende schaalniveau’s data over de reiziger te verzamelen en deze data te gebruiken in de communicatie richting reizigers. Verder kunnen organisaties van elkaar leren, door best practices en leerpunten met elkaar te delen.

De toekomstscenario’s in een notendop

Er is zeker toekomst voor een gezamenlijke aanpak met betrekking tot het

benaderen van de reiziger in Zuid-Nederland. Hoe dat gaat uitpakken is afhankelijk van twee onzekere factoren: de mate van samenwerken en de mate van projectmatige afstemming. 

Afhankelijk van de mate van deze factoren, heb ik vier verschillende scenario’s opgesteld: 

  1. de reiziger ontvangt verschillende boodschappen van verschillende afzenders 
  2. de reiziger ontvangt een herkenbare boodschap van verschillende afzenders 
  3. de reiziger ontvangt verschillende boodschappen van één afzender 
  4. de reiziger ontvangt herkenbare boodschap van één afzender 

Het eerste scenario heb ik niet verder onderzocht, omdat de huidige situatie al verder is dan dit scenario. Alle scenario’s hebben plus- en minpunten, zo blijkt uit de onderzoeksresultaten en het gehouden expertpanel. Belangrijk is de herkenbaarheid van afzender en/of boodschap bij de reiziger. Ook moet er ruimte blijven voor maatwerk richting doelgroep of gebied.

Advies voor Zuid-Nederland

MIjn uiteindelijke advies aan Zuid-Nederland is om te werken vanuit één communicatiekoepel voor gedragsprojecten en -thema’s. Een gezamenlijke aanpak biedt tenslotte meerwaarde voor de reiziger. Flexibiliteit in de inrichting en weg naar de communicatiekoepel is belangrijk en het is raadzaam om stapsgewijs vooruit te werken. Vanuit deze koepel is herkenbaarheid bij reizigers belangrijk en tegelijkertijd is het advies om ruimte te creëren voor maatwerk afhankelijk van gebied of doelgroep.

Ik vond het leuk en zeer leerzaam om tijdens deze opdracht goed na te denken over de aanpak van een dergelijk complex onderwerp. Uiteraard heb ik tijdens mijn studie de verkeerskunde vanuit zeer uiteenlopende invalshoeken benaderd. Behalve met het gedrag van reizigers heb ik me ook beziggehouden met een regeling voor verkeerslichten. 

Er zijn zoveel interessante onderwerpen voorbij gekomen de afgelopen jaren, dat ik nog geen

specifieke voorkeur heb voor een bepaalde richting. Bij Mobypeople hoop ik mijzelf

dan ook door te kunnen ontwikkelen in verschillende richtingen en me van daaruit meer te specialiserenop een bepaald thema. 

Tot ziens bij Mobypeople!

Danique is vanaf 1 september aan de slag als junior adviseur verkeer en vervoer bij de gemeente Dordrecht. Ben je op zoek naar een verkeerskundige frisse blik voor jouw team? Neem dan even contact op met Eva of Jan. Zij denken graag met je mee.